Registrace

REGISTRACE K NEZÁVAZNÉ ŽÁDOSTI O ÚVĚR
(Pokud jste se již zaregistrovali dříve, přihlaste se v pravém horním rohu stránky)
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo (bez lomítka):
Město/obec:
Email:
Číslo mobilního telefonu (+420-XXX-XXXXXX):
Souhlas s nakládáním a se zpracováním osobních údajů:

1. Souhlasím s tím, aby společnost PRONTO CREDIT s.r.o. za účelem zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci své databáze a databází klientských informací (SOLUS, REPI, INTRUM a další), insolvenčním rejstříku a centrální evidence exekucí a dále umožnění vzájemného informování uživatelů těchto databází o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů výše uvedených databází mé rodné číslo, osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou a společností PRONTO CREDIT s.r.o. došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy, osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči společnosti PRONTO CREDIT s.r.o. v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany, osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou, případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil či sdělím společnosti PRONTO CREDIT s.r.o. nebo které společnost PRONTO CREDIT s.r.o. získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že za účelem seznámení se způsobem zpracování osobních údajů je k dispozici aktuální znění Informačního Memoranda o zpracování osobních údajů kdykoli na webové stránce společnosti PRONTO CREDIT s.r.o.,: Informační memorandum o zpracování osobních údajů

2. V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a PRONTO CREDIT s.r.o. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby PRONTO CREDIT s.r.o. za níže uvedeným účelem zpracovávala moje rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“). Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění mojí jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI. Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a PRONTO CREDIT s.r.o. byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které mi PRONTO CREDIT s.r.o. poskytuje. Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na webové stránce PRONTO CREDIT s.r.o., Informační memorandum NRKI BRKI, informační lince či webové stránky provozovatele NRKI. V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů. V souvislosti s naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje;
  • údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z Vaší strany;
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků;
  • údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k postoupení pohledávky;
  • údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI. Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací).

3. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a společností PRONTO CREDIT s.r.o. bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

4. Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem „Informační Memorandum“, jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu „Informační Memorandum“ mohu kdykoli získat na webových stránkách společnosti PRONTO CREDIT s.r.o..

5. PRONTO CREDIT s.r.o. Vás jako svého klienta informuje, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu spotřebitele a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti spotřebitele. PRONTO CREDIT s.r.o. se účastní registrů SOLUS, NRKI, BRKI A REPI, zájmových sdružení právnických osob.

V případě, že nebudete řádně a včas hradit své závazky vůči naší společnosti, mohou být Vaše osobní údaje s informací o výši neuhrazeného splatného dluhu a době prodlení zveřejněny v registru klientských informací, zejména v registru SOLUS.

Potvrzuji souhlas s nakládáním a se zpracováním mých osobních údajů.
Podrobněji jsem se seznámil(a) se standardními informacemi o Spotřebitelském úvěru
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly použity pro přímý marketing společnosti
 Souhlasím Nesouhlasím

+420 226 292 050

+420 778 000 002

info@prontopujcka.cz

pronto.pujcka

PRACOVNÍ DOBA

PO - PA: 9:00 - 17:00
SO - NE: zavřeno